بحرین و منطقه ی من درآوردی کردستان در عراق(منطقه جزیره)

کار ما به کجا کشیده که بحرین فسقلی که جزو ایران بوده و هست، سردمداران حرام زاده ی مادر به حرومش که فقط بلدند ان و گوی غربی ها را بخورند و مادر خود را هم به آمریکایی ها داده اند، ادعا کنند که چرا ایرانی ها گفته اند که بحرین قبلا جزو ایران بوده است!!!!؟؟؟؟ یعنی تاریخی را که وجود داشته را هم نباید بگوییم و از آن طرف هم بارزانی تخم حیض مادر فروش  که تیر و طایفه اش در شورش مهاباد جوانان این مملکت را قتل عام کردند زر زده که  استعمار بعد از جنگ اول جهانی کردها را از هم جدا کرد!!!! و همان طور که فارس ها، ترک ها و عرب ها مملکت دارند، کردها هم حق دارند، کشور داشته باشند!!!

یکی نیست به این توله سگ بگوید حرام زاده، آن چیزی که تو زر زدی مربوط به کردهای عثمانی است که بعد از جنگ در دو کشور عراق و ترکیه تقسیم شدند. دوم این که  تخم حرام  به جای ایران، می گوید: فارس؛ یعنی در ایران هیچ قوم دیگری نیست فقط فارس و کرد است که آن ها هم دوست دارند بروند نوکر این یارو شوند که مادر خودش را به آمریکایی ها فروخته است. از الان ننه سگ می خواهد در مملکت ما تخم نفاق بیندازد و به زبان لال مونی می خواهد زر بزند که دعوای کرد و فارس است. بقیه هم بروند دنبال سهمشان. اگر بگوید ایران که نمی شود چون کردها هم ایرانی هستند؛ پس می گوید فارس. از آن حرام زاده ها هست مثل همان پدر سگ های حاکم بر بحرین.

کار ما ایرانی ها این طور شده دو مثال فوق گویاست که چه در حمله و چه در دفاع دچار مشکلیم و علت آن هم، تفرقه و تضعیف دین است.

/ 0 نظر / 4 بازدید