معنای لا اله الا الله

لا اله الا الله عبارتیست به این معنا که خدایی جز خداوند(یگانه)وجود ندارد اما هر کدام از ما در درون خود از این اله ها یا الهه ها زیاد داریم پول و ثروت، مقام، شهرت، حب دنیا و ... البته ترس هم یکی از اینهاست وقتی از قدرتی می ترسیم چه شخص باشد چه چیز دیگر به نوعی او را در وجود خود خدا فرض می کنیم فکر می کنیم که می تواند هر بلای بر سر ما بیاورد در حالی که آن قدرت چه یک کشور باشد چه یک فرد، آن هم بنده و آفریده خداست قدرتش از خداست و این خداست که آن قدرت را به او داده و ما از آن قدرت می ترسیم و هر وقت خدا بخواهد آن قدرت را نیست و نابود می کند مثل این که اصلا به وجود نیامده بود(مثل نابودی دیکتاتوری شوروی کمونیستی، چه کسی باورش می شد؟) و بر عکسش همان طور که می فرماید: کن فیکون

پس معنای نهفته در لا اله الا الله این است.

/ 1 نظر / 4 بازدید