پیام خیلی مهم برای همه ی شیفته گان غرب

غرب به دوستانش وفا نمی کند!!

نخست وزیر انگلستان بخوانید انگل ستان:

موقع کر کری مبارک: مبارک دوست ماست.

یک کم زیر پایش خالی شد: ما می خواهیم که مبارک در مصر اصلاحات به وجود آورد.

وقتی مبارک به مهره ی سوخته تبدیل شد: مبارک باید برود.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید