اوباما جا زد

اوباما وضع آمریکا را در افغانستان شکننده یاد کرد و حرف آخر را زد: ما برای منافع افغانستان به این کشور لشکر نکشیدیم بلکه برای منافع خودمان به آنجا حمله کردیم.
به این ترتیب او نیت باطنی خودش و اربابانش را که البته همه می دانستیم به زبان خودش بیان کرد یعنی آزادی کشک!!! این ها همه شعار برای گول زدن شما مردم جهان بود!! دعوا بر سر کسب منافع سران سلطه بوده است پس  با این حساب باید گفت او اعتراف کرده که آمریکا در افغانستان به منافع خود دست پیدا نکرده و این یعنی قبول شکست.

/ 0 نظر / 8 بازدید