اوضاع آشفته ی غرب آشفته تر می شود

ناکارامدی نظام غرب روز به روز بیش تر خودش را نشان می دهد. اعتصابات و درگیری های فرانسه به انگلیس سرایت کرد و در انگلیس هم مانند فرانسه شاهد موجی از تظاهرات، اعتصابات، تعطیلی بسیاری از مراکز و خشونت دولت و پلیس علیه تظاهر کنندگان و دستگیری و مضروب شدن تعدادی از تظاهر کنندگان بودیم. حال این اوضاع دارد به دیگر کشورهای اروپایی هم سرایت می کند و بلژیک مقر اتحادیه اروپا و یونان هم از جمله ی این ها هستند. اوضاع در یونان بحرانیست و موج اعتصاب ها و تعطیلی مراکز مختلف، این کشور را فلج کرده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید