کره خر را خر حساب کنی خر کیف می شود!!!

یک بار علیه خرافات کفر آمیز کمونیسم مطلبی در وبلاگم نوشته بودم، یکی از ولگردهای فضای مجازی - و نه وبگرد -  خر کیف شد. به قول معروف به کره خر بگویی خر، خوشش می آید. فکر می کند آدم حسابش کردی! کمونیسم را فراماسونری و سرمایه داری و صهیونیسم آوردند؛ خودشان هم وقتی تاریخ مصرفش تمام شد به زباله دان تاریخ انداختنش پس زیاد صحبت کردن از آن مصداق همان مثالی که گفتم، می شود؛ بنابراین دیگر وقت خود را با نقد این خرافات هدر نمی دهم. کمونیسم ماده گرای کفر، پس مانده ی نظام سلطه ی کفر جهانی بود و از همان قماش دار و دسته های دیگر آن یعنی سرمایه داری، لیبرالیسم و صهیونیسم. همه ی این نظام ها و ایدئولوژی ها، کفر آمیز و رفیق و شریک هم در خدمت به نظام سلطه ی کفر جهانی بوده و هستند؛ بنابراین از این به بعد زیر عنوان ماده گرایی و کفر از این ها صحبت می کنم.

کمونیسم، سرمایه داری و لیبرالیسم: مثلث کفر و شرارات؛ غلامان حلقه به گوش صهیونیسم

/ 0 نظر / 18 بازدید