به سابقه ی آدم‌خواری اروپای متمدن، 1000 سال افزوده شد!!!

 با کشف آثاری از آدم‌خواری در محوطه‌ایتاریخی در آلمان، دست‌کم یک‌هزار سال به پیشینهی آدم‌خواری در اروپا افزوده شد.باستان‌شناسان در جریان کاوش‌های خود در دهکده‌ای چند هزار ساله در جنوبآلمان، موفق به کشف شواهدی شدند که براساس آنها، ساکنان این دهکده هزاران سالآدم‌خواری می‌کردند.آنها به ایننتیجه رسیده‌اند که حدود 7 هزار تا 7 ‌هزار و 500 سال پیش، ساکنان جنوب آلمان وبخش‌هایی از غرب و مرکز اروپا، به آدم‌خواری عادت داشته‌اند. محققان سابقه آدم‌خواری را در قاره اروپا حدود 6هزار سال تخمین می‌زدند و اعتقاد داشتند اروپایی‌ها برای نخستین‌بار در دوره نوسنگیبه آدم‌خواری روآوردند؛ اما با کشف اخیر، این نظریه رد و دست‌کم یک هزار سال بهپیشینه ی آدم‌خواری در اروپا افزوده شد.

منبع: روزنامه ی جام جم

ویرایش: حقیقت

/ 0 نظر / 4 بازدید