چند نکته ی جالب درباره ی فرقه ی فسیل شده ی کمونیسم

کمونیسم یکی از خطرناک ترین وجنایت کارانه
ترین فرقه های دنیا در طول تاریخ بوده هر چند فرقه ی کمونیسم مثل دار و دسته ی
چنگیز یا مثل آشوری ها، رومی یا حکام دوره ی قرون وسطی جنایت کرد اما فرق این فرقه
و سرانش این است که نه تنها از این ها هم بدتر کردند و بودند اما ریا کاری و ادعای
درست کار بودن و مردمی بودن این ها جنایت دیگری بر جنایات شان است. صد رحمت به
چنگیز واقعا مرد بود ادعا نداشت و کسی را گول نزد. به عبارت بهتر کمونیسم ادعای
چیزهایی را داشت که به آن اعتقاد نداشت. البته بیست سال است که این فرقه ی پوشالی
به زباله دان تاریخ افتاده است و باید در توضیح آن از فعل گذشته استفده کنیم اما
ضرورت های باعث می شود که به این مطلب بپردازیم. برویم سر اصل مطلب:

1-    
به
نظر همه ی محققان بی طرف و درست کار کمونیسم چیزی جز فراماسونری نیست و همه ی اصول
فراماسونری یعنی مخفی کاری و جهان وطنی و امپریالیسم و استعمار را دارد به عبارتی دیگر
کمونیسم شاخه ای از  فراماسونری و بدلی از
آن برای یک جنگ زرگری بوده که هر دو مثل دو تیغه ی قیچی عمل می کرده اند.

2-    
مارکس
و انگلس در انگلیس نظریات مهمل خود را شروع به بافتن کردند جالب است این ها در
کشوری سرمایه داری نطفه ی کمونیسم را بستند در حالی که خود را ضد سرمایه داری می
دانستند. آزادی نسبی در غرب به درد این ها هم خورد شاید اگر شوروی در آن زمان  وجود داشت در آن جا نمی توانستند کاری بکنند.

می
گویند یک طنزی در شوروی وجود داشت به این صورت که برزنف دیکتاتور شوروی مادرش را
به کاخ های خود برد و زندگی پر تجمل خود را به او نشان داد اما دید مادرش ناراحت
است علت را پرسید گفت آخه ننه جان می ترسم بلشویکها!!! بیایند و این ها را از تو
بگیرند!!!!!

کلمه
ی انگلیس برای ما خیلی معنا دار است مثلا می گوییم طرف انگلیسی است و ... حال وقتی
مارکس که مارکسیسم را در انگلیس پیر استعمار گر سرمایه دار امپریالیست پس
انداخت!!!! یعنی چه؟!!

3-    
امروزه
تفاله های کمونیست فراری از دست ملت های خود از جمله ایران را در کشور های دوست و
برادر کمونیست شان مثل کره ی شمالی یا چین پیدا نمی کنید پس کجا جا خوش کرده اند
جواب در مهد استعمار و سرمایه داری یعنی انگلستان و دیگر کشورهای خوش آب و هوای
اروپا چرا در روسیه نیستند آن هم تفسیر جالب  خود را دارد که می دانید.

4-    
کشورهای
کمونیست به اصطلاح عدالت طلب و طرفدار برابری بر خلاف عنوان های مضحک خود اصلا به
هیچ چیز پایبند نبوده اند نه آزادی نه حقوق بشر نه انسانیت ولی عنوان ها را ببینید
جمهوری خلق چین( جمهوری جمهوری چین!!!) جمهوری دمکراتیک خلق کره این که از همه
مضحک تره به خصوص با وقعیات درون کره ی شمالی که می نگری بیشتر مضحک جلوه می کند
در یک کلام در این کشور برده داری بر قرار است و مردم مثل برده زندگی می کنند.
بعدی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این را که می شنوی باید بگویی زکی!!!!

5-    
کمونیسم
فرقه ای است که در هیچ کشور با رای مردم به حکومت نرسیده ابتدا در روسیه با کودتا
بر سر کار آمد و در بقیه ی کشورها یا با کودتا و شورش هایی بوده که شوروی هدایت
کرده و یا با اشغال شوروی. در کشورهایی هم که آزاد و ول هستند مثل کشورهای اروپا
که می بینید در چه وضعی بوده و هستند.

6-    
در
کمونیسم جنگ کشتار جنایت شکنجه توطئه سرکوب دروغ و ریا را همه با هم می بینید. (آنچه
خوبان!!! همه دارند تو تنها داری!!!)

7-    
در
کشورهای کمونیستی بر خلاف ادعای آزادی و برابری به جای تعدد احزاب حکومت تک حزبی و
گاه فردی و حتی سلطنتی وجود داشته مثل کره ی شمالی.

8-    
محور
اصلی شرارت کونیسم نژاد پرستی شدید و محور دیگر این شرارت ادعای ضد نژاد پرستی
بودن است. در چین با کوچ قوم هان به ترکستان شرقی ترکیب قومی منطقه را به هم زده و
اویغور های مسلمان را سرکوب می کنند در شوروی سابق با تعویض اسامی شهرها تغییر
مرزهای سرزمین های اشغالی و کوچ اجباری اقوام، بی نظیر ترین جنایات نژاد پرستانه  را برای از بین بردن هویت ها و فرهنگ های چندین
هزار ساله مرتکب شدند.

9-    
کمونیست
های عدالت طلب گوی ثروت طلبی و خوش گذرانی را از همه ی سرمایه داران دنیا ربودند
امثال چائوشسکو و برژنف نمونه اند دختر استالین در خاطرات خود نوشته که هر روز از
قفقاز با هواپیما برای ما میوه ی تازه به مسکو می آوردند.

10-
امروزه کمونیست های سابق چون گورباچف، پوتین و بسیاری دیگر کمونیست نیستند حکومت
های کمونیستی را جنبش های فاشیستی مردمی سرنگون کرد و جالب این که برخی از همین
کمونیست های دو آتشه مثل میلوسویچ، ایلچی بیگ، علی اف و دیگران تبدیل به فاشیست ها
و ناسیونالیست ها دو آتشه شدند.

11-بر
خلاف لغت فاشیست به عنوان یک انگ یا اتهام که واژه ای وارداتی و تحمیلی است در
ایران ما معادلش کمونیست است و مردم جاسوس و بی دین و عامل بیگانه را کمونیست خطاب
می کنند.

12-کمونیست،
جهان وطن است  و ملت و وطن نمی شناسد و به
همین دلیل بود که به وطن خودشان خیانت می کردند مثل توده ای ها یا کمونیست های
اروپا و امریکا به قول معروف کسی که به وطنش خیانت کند به مادرش هم خیانت می کند و
مصداقش همین کمونیست ها بودند. می گویند احمد شاه به فروغی فراماسون گفت شما جهان
وطن هستی و ملت و وطن نمی شناسی.(فراماسونری= بابای کمونیسم) با خیانت های کمونیست
ها بود که شوروی به اسرار نظامی غربی ها آگاهی می یافت و روز به روز موشک های قوی
تری را برای تهدید مردم اروپا و آمریکا می ساخت این ها این طور به هم وطنان خود
خیانت می کردند و این چنین از آزادی در این کشورها برای جنایت و خیانت سوء استفاده
می کردند.

در
ایران توده ای مادر فروخته آذربایجان و کردستان را به کام کونیسم جهانی انداخته در
مقابل دولت ملی مصدق سنگ اندازی می کردند و وقتی سرنگون شد هیچ کاری نکردند مزدش
را هم گرفتند خدا خودش وعده داده که بعضی وقت ها جنایت کارانی را گرفتار جنایت
کاران دیگر می کنند هر چند ساواک بد بود ولی در مقابل این ها خوب عمل کرد بدبخت ها
مزد خیانت و وطن فروشی خود را گرفتند و در زندان های ساواک یا در ماتحت شان تخم
مرغ داغ می گذاشتند و یا به بیضه های شان برق وصل می کردند. از بدبختی این ها همین
بس که ادعای بی دینی داشتند اما زیر شکنجه ی ساواکی ها قسم اباالفضل می خوردند که
شکنجه گر دست از سرشان بردارد.

13-کمونیسم
خیلی وقت است که به گورستان تاریخ پیوسته و با وجود این که کله گنده هایش مثل
گورباچف که رهبر کمونیست های جهان بود سرش به سنگ خورده و از این ادعا برگشته اما
تک و توک جیره خوارها و نه دیوانه هایی هستند که استعمار در آب نمک خوابانده برای
سوء استفاده های بعدی مثلا در انتخابات 88 در شعبه ی لندن یک سری از همین اوباش
ارازل استعمار سرمایه داری( کمونیست) ریختند و برای رای دهنده ها که در یک کشور
دیگر و با آزادی کامل سر صندوق آمده بودند صرف نظر از این که طرفدار کدام گروهند رنگ
می پاشیدند!!!! این تحجر و واپس گرایی نیست این حرام زادگی استعمار است.

14-در
مطلبی درباره ی داس وچکش نوشته بودیم که داس نشانه ی غارت و چکش نشانه ی سرکوب در  فسیل کمونیسم است اما بهتر که توجه می کنیم می
بینیم این علامتیست برای کمونیست های بدبختی که عمر و زندگی و خانواده و وطن و
حیثیت و دین و... خود را پای این فرقه ی دروغین ریختند و به قول معروف خسره الدنیا
و الآخره شدند پس داس نشانه ی تجاوز به کمونیست های زن و چکش هم نشانه ی سرکوب و
تصفیه مردان کمونیست بود. خودشان خودشان را نابود می کردند.

تو
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

در
پایان برای همه ی کسانی که به راه حق بازگشته و توبه کردند چه مرده اند و چه زنده
آمرزش و غفران و رحمت الی می طلبیم.

امضا:
یکی از مبارزان القاعده که جوجه سربازهای کمونیست شوروی ابرقدرت!!! را در
افغانستان -در حالی که التماس می کردند- سر می برید،.

 

 

/ 1 نظر / 143 بازدید
گلچین

به نام خدا سلام دوست عزیز ایشا الله نماز و روزه شما هم قبول باشه![گل][گل]