حرام زادگی های شیاطین و شیطان پرستان غربی

در این عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در گیر و دار انقلاب مردمی در مصر دستگاه های خبرپراکنی بخوانید لجن پراکنی به این اقدامات شیطنت آمیز دست می زنند:

1- توهین علنی به اسلام و مسلمانان با دریدگی تمام چون اگر این کار را نکنند دیری نمی گذرد که خودشان دریده می شوند. از جمله این جنایت ها این است که یک عده به اصطلاح  خبرنگار و خبرگزار به سیا و غیره توصیه می کنند اگر نجنبید دولت اسلام گرا بر سر کار می آید یا اگر آمریکا غلط اضافه نکند همان سرنوشت ایران برای مصر تکرار می شود و دیگر زر زدن های این به اصطلاح آزادی خواهان و ... خدا می خواهد که چهره ی کریه شان افشا شود.

2- قاتی زدن اطلاعات غلط در بین اطلاعات درست تا هم خود را حامی مردم مصر نشان دهند و هم باعث گمراهی مردم شوند.

3- تبلیغ و توجیه افراد خودشان به عنوان افرادی انقلابی تا بتوانند مسیر انقلاب را به سمتی که خودشان می خواهند هدایت کنند و هدایت انقلاب اسلامی و مردمی مصر را به دست گیرند.

خدا همه ی شان را به ذلت و حقارت بیندازد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید