حفظ حرمت ها

هر چند مردم  روسیه زمانی که رژیم دیکتاتوری کمونیستی شوروی را سرنگون کردند شادی کردند و  مجسمه ها را پایین کشیدند  اما مدتی بعد رییس جمهور همین کشور طغیان کرده علیه آن نظام سابق دستور داد، پرچم رژیم شوروی را به عنوان پرچم ارتش روسیه انتخاب کنند؛ بر این اساس که ارتش روسیه زمانی زیر این پرچم یعنی پرچم شوروی و نظام کمونیستی در راه وطن جان فشانی ها کرده و باید حرمت خون هایی را که در زیر این پرچم ریخته شده اند را نگه داشت. البته این تعبیر آن هاست  ولی آن چه مهم است بعد ارزشی این قضیه از دید خود آن هاست و این که می خواهند به این وسیله حرمت خود را نگه دارند و همه چیز را زیر پا نگذارند.

در حوادث اخیر دیدم که بسیج و بسیجی مورد حمله ی شدیدی قرار گرفت و بدترین ناسزا ها نثار بسیجی شد.  صرف نظر از هر نوع ارزش گذاری و قضاوت و سمت و سو گیری و بدون طرفداری از عملکرد فعلی هر کس ، مقام ، گروه یا شخصی یا نهادی از موافق و مخالف ، بد نیست به تصاویر پایین نگاه کنیم:

 

 

 

 

 

  

و

:منبع تصاویر

www.s-basiji.persianblog.ir

:مطالب و توضیح عکس

حقیقت

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید