تاثیر ایران اسلامی بر اسپانیا

- آیا می دانستید: به عقیده ی برخی محققین نام اندلس برگرفته از نام اوستایی اَتروش به معنای قوم آتش مقدس است.

- آیا می دانستید: برخی عقیده دارند که طارق فاتح اندلس، همدانی بوده است.

- آیا می دانستید: پس از فتح اندلس به دست سپاه اسلام از آنجا که برخی از سپاهیان، مسلمانان ایرانی بودند، در نواحی جایگزین شده به یاد وطن مألوف، شهرهایی به نام ری و شیراز ساختند.

- آیا می دانستید: نوروز ایرانی در اسپانیا تاثیر گذار بوده است.

- آیا می دانستید: یکی از حاکمان محلی اندلس(اسپانیای فعلی)در زمان حکومت مسلمانان، یک ایرانی به نام شاپور بوده است.

و در آخر بشنوید این سخن را از خئیم الیور اسین در کتاب تاریخ نام مادرید:

شاعری مادرید را ونیز دیگر نام داده است اما واقعیت این است که مادرید ونیز دیگری نیست، نیشابوری دیگر است.

/ 0 نظر / 2 بازدید