پایان تاریخ مصرف جنبش غیر متعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی

در این جا نمی خواهیم به سابقه و تاریخچه جنبش غیر متعهد ها و ویژگی ها و مشخصات این سازمان بپردازیم بلکه ایراد و اشکال های این سازمان مورد نظر است.

1-     این سازمان در زمانی که تشکیل شد که دو قدرت شوروی و آمریکا با هم رقابت داشتند و تعدادی از کشور ها به نشانه این که نه پیرو این قدرتند و نه وابسته به آن یکی، جنبش غیر متعهدها را به وجود آوردند یعنی این که متعهد و وابسته و پیرو هیچ کدام از دو  بلوک باطل و زورگوی شرق و غرب نیستند. الان این وضعیت وجود ندارد و دنیا دچار تغییر شده بلوک شرق و شوروی نابود شده بنابراین این عنوان چندان کاربرد ندارد.

2-     غیر متعهد بودن و بی طرف بودن چندان هم خوب نیست. عدم تعهد عنوان چندان خوبی نیست و در خود معنای منفی هم دارد. چرا بی تعهد باشیم ما هم باید متعهد و طرف قدرت باشیم. این مجموعه از کشورها با توانایی های زیاد خود می توانند جای بلوک شرق را بگیرند و در مقابل بلوک غرب بایستند نه با بی تعهدی و بی مسوولیتی.

3-     بخش بزرگی از این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند با اهداف، ایدئولوژی و ویژگی های بسیار مشترک و امکانات بالقوه استراتژیکی طبیعی، سیاسی و نظامی و منابع طبیعی فراوان و...

4-     تضادی که در این سازمان است مثلا یکی از اعضای مهم این سازمان یعنی هند دستش به خون مسلمانان کشمیر آلوده است.(تضاد با کشورهای اسلامی یعنی بقیه اعضای سازمان)

5-     کشورهای اسلامی با وجود قدرت های بالقوه و بالفعل و اشتراکات فراوان به جای تشکیل یک اتحادیه قدرتمند یک سازمانی به نام «سازمان! کنفرانس! اسلامی» دارند واقعا خنده دار است چه عنوان مضحکی.

راه حل:

جنبش غیر متعهد ها یک نوع در جا زدن است لازم است کشورهای اسلامی از این سازمان خارج شده و به جای بی تعهد بودن که در مسیر استعمار گران است، سازمان بی محتوای کنفرانس اسلامی را نیز منحل نموده و دست به تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی بزنند.

/ 3 نظر / 9 بازدید
محب ولایت

شـهــر مـدیـنـه گـشـته سـیـه پوش شــمـع ولایــت گـردیــده خـامـوش کـشـتـه شـد صـادق آل مـحـمّـد(ص) شـشـمـیـن اخـتـر سـپـهــر سـرمـد شـد رهـبـر دیـن مـسـمـوم انـگور از جــور و ظـــلم بـیـــداد مـنـصـور یـثـرب از ماتـمش غـرق عـزا شد مـحـــشر از قتـل جانـسوزش بپــا شد موسی بن جعفر(ع) افســرده حالست از داغ بـابـا شـکـــسـتـه بــال اسـت در بـقـیع شد تن پاکــش چو مدفون شـیـعـیـان جـهـان گـردید دل خـون جـان هــا فــدای امــام صـادق(ع) سـلـطـان مــذهـب قــرآن نــاطـــق قـلـب عـالـم ز قــتــل او شکـــسـته گـــرد غــم بر دل شــیـــعــه نشسته

محب ولایت

انتظارش، انتظارم سیر کرد[گل] آن که می خواهد بیاید، دیرکرد[گل] تا به کی در انتظارش دیده بر دوختن؟[گل] آمدن، رفتن، ندیدن، سوختن؟[گل] اللهم عجل لولیک الفرج[گل]