تکرار ماجرای صدام و عراق

این بار همان نمایشی که در عراق اجرا شد و صدام دیوانه ی حرام زاده پای آمریکایی ها را به عراق باز کرد آن هم به بهانه ی آزادی دادن و این مزخرفات و با خیانتش کمک کرد تا  سلطه گران غربی خشونت و اشغال گری و تجاوز و قتل و غارتشان را توجیه کنند، این بار دیوانه ی حرام زاده دیگری به نام قزافی همان غلط اضافه را تکرار کرده که نتیجه اش حمله و تجاوز غربی ها به اضافه ی این هاست:

- سرکوب انقلاب اسلامی و مردمی لیبی

- غارت و سلطه بر لیبی

- تحقیر مردم لیبی با سرکوب قزافی مانند آنچه بر سر صدام آمد و این که ما بودیم که شما را آزاد کردیم و خودتان پخی نبودید.

- نابودی و خرابی کشور لیبی

- دخالت در امور داخلی لیبی

- توجیه خود به عنوان سردمدار دنیا و داشتن حق تو سری زدن به دیگران

- ادعای آزادی خواهی

/ 0 نظر / 12 بازدید