بحران در غربِ بدون بحران!!!

بحران اقتصادی و به تبع آن آشوب و اعتصاب سراسر اروپا را در برگرفته است. در انگلیس بسیاری از مراکز به حالت تعطیل در آمده اند. پلیس تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داد. یکی از تظاهر کنندگان گفت: پلیس انگلیس خود موجب ایجاد خشونت است.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید