آمریکا، دیروز و امروز

آمریکا در زمان حمله به عراق:

ما چه سازمان ملل اجازه بدهد چه ندهد به عراق حمله می کنیم.( چون منافعمان در این است. می خواهیم به عراق آزادی بدهیم حالا هزاران نفر هم کشته شوند، مهم نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

آمریکا در برابر کشتار مردم لیبی:

ما قصد حمله نداریم، مگر جامعه ی جهانی بخواند باید ببینیم دیدگاه جهانی چگونه است!!!!!!!!!!!!!!( این جا قضیه برعکس است چون منافع در این است که مردم  لیبی قتل عام شوند.)

در هر دو حالتش غلط زیادی کرده اید. تمام

/ 0 نظر / 10 بازدید