روزی در اثنای جنگ، چوپانی از یهود به اردوگاه مسلمانان ملحق می شود و گله ی گوسفندی را با خود به همراه می آورد؛ ولی از آن جا که این کار، خیانت به صاحبان گوسفندان شمرده می شد، پیامبر اکرم چوپان تازه مسلمان را واداشت تا گوسفندان را به صاحبش برگرداند و به وی متذّکر شدکه گوسفندان نزد وی امانت بوده است و در اسلام، خیانت به امانت، اگر چه درباره ی سخنان، جایز نیست.


عمید زنجانی، عباسعلی، اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص104.