مردم در این موارد آزاد هستند

مردم در این موارد آزاد نیستند

نفی خدا و کفر

انکار هلوکاست

روابط نامشروع زن و شوهر در خارج از خانه

صیغه که یک عمل شرعی و مستحب است و برآورنده ی نیاز جنسی افراد است.

هر گونه روابط نامشروع و غیر اخلاقی بین زن و مرد

چند همسری که به صورتی مذهبی و اخلاقی همان نیازها را برآورده می کند.

بی حجابی و بی بند و باری و برهنگی و هرزگی

حجاب که امریست به دستور خدا و مفید برای جامعه