از بوش می پرسند: چرا از ایرانی ها نفرت داری؟

می گه: چون هرکی می گوزه می گن پیف بوش اومد.