این کشته شدگان ، مسلمانان ایرانی یا همان ایرانیان مسلمانی هستند که برای وطن چنین پر  پر شده اند.