١٣ آبان سال روز شهادت دانش آموزان مسلمان ایرانی به دست سربازان ناسیونالیست ایرانی اما بی وطن گرامی باد.