اولین کتاب خانه به سبک جدید در ایران در منطقه ی تالش افتتاح شده است.

منبع: ویکی پدیا