هر زمان مردم به گناه تازه ای آلوده شوند،

 خداوند آن ها را به بلای تازه ای دچار می کند.

امام رضا(ع)