پروفسور جان وودز استاد دانشگاه شیکاگو و برنده ی خارجی جشنواره ی فارابی:

من در قراقروم مغولستان یک کتیبه به زبان فارسی دیدم پس آنجا هم ایران بوده است.