نسخه های خطی فارسی در موزه ی ماتناداران ارمنستان به نمایش درآمد. در این موزه، پانصد نسخه ی خطی به زبان فارسی از جمله آثار شاعران بنام، نگه داری می شود که، حضور فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان و ادبیات فارسی را در این سرزمین، نشان می دهد؛ از جمله نکات جالب وجود نسخه ی خطی قرآن به اندازه ی یک بند انگشت است.