در اوج و رواج ادب فارسی در عثمانی همین بس که، در استانبول جریان شدیدی علیه حافظ شکل گرفت و حتا فتوایی دادند و خواندن شعر حافظ را تحریم کردند البته این تحریم به جهت مضامین و ایهام هایی بود که در شعر حافظ وجود داشت و برای متشرعین ایجاد شک می نمود و آن را به الحاد تعبیر می کردند ولی جدا از بحث مذهبی این  فتوا و مبارزه رواج عام و اهمیت ادب فارسی را در عثمانی به خوبی  نشان می دهد.