امام صادق(ع):

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آن هاست.