آمریکای جنایت کار در شورای بین المللی حقوق بشر محکوم شد.

تبریک