«حوادث سال 88 کشور را در مقابل میکروب ها واکسینه کرد.»

میکروب!!!! چه اصطلاح گویا و پر طعنه ای برای نامیدن دشمنان ایران اسلامی

دشمن=میکروب