در این جا نمی خواهیم به سابقه و تاریخچه جنبش غیر متعهد ها و ویژگی ها و مشخصات این سازمان بپردازیم بلکه ایراد و اشکال های این سازمان مورد نظر است.

1-     این سازمان در زمانی که تشکیل شد که دو قدرت شوروی و آمریکا با هم رقابت داشتند و تعدادی از کشور ها به نشانه این که نه پیرو این قدرتند و نه وابسته به آن یکی، جنبش غیر متعهدها را به وجود آوردند یعنی این که متعهد و وابسته و پیرو هیچ کدام از دو  بلوک باطل و زورگوی شرق و غرب نیستند. الان این وضعیت وجود ندارد و دنیا دچار تغییر شده بلوک شرق و شوروی نابود شده بنابراین این عنوان چندان کاربرد ندارد.

2-     غیر متعهد بودن و بی طرف بودن چندان هم خوب نیست. عدم تعهد عنوان چندان خوبی نیست و در خود معنای منفی هم دارد. چرا بی تعهد باشیم ما هم باید متعهد و طرف قدرت باشیم. این مجموعه از کشورها با توانایی های زیاد خود می توانند جای بلوک شرق را بگیرند و در مقابل بلوک غرب بایستند نه با بی تعهدی و بی مسوولیتی.

3-     بخش بزرگی از این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند با اهداف، ایدئولوژی و ویژگی های بسیار مشترک و امکانات بالقوه استراتژیکی طبیعی، سیاسی و نظامی و منابع طبیعی فراوان و...

4-     تضادی که در این سازمان است مثلا یکی از اعضای مهم این سازمان یعنی هند دستش به خون مسلمانان کشمیر آلوده است.(تضاد با کشورهای اسلامی یعنی بقیه اعضای سازمان)

5-     کشورهای اسلامی با وجود قدرت های بالقوه و بالفعل و اشتراکات فراوان به جای تشکیل یک اتحادیه قدرتمند یک سازمانی به نام «سازمان! کنفرانس! اسلامی» دارند واقعا خنده دار است چه عنوان مضحکی.

راه حل:

جنبش غیر متعهد ها یک نوع در جا زدن است لازم است کشورهای اسلامی از این سازمان خارج شده و به جای بی تعهد بودن که در مسیر استعمار گران است، سازمان بی محتوای کنفرانس اسلامی را نیز منحل نموده و دست به تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی بزنند.