در جایی خواندم که شیعیان پاکستان در زمان جنگ تحمیلی از ایران حمایت می کردند و مزد این کار را هم از متعصبین سنی با خون خود دریافت کردند.