ما لیبرالیست ها ما آزادیخواهان غربی به مذهب شما به دین شما به ملیت شما توهین می کنیم چون حق داریم چون آزادیم این است معنای آزادی

امضا: غربی های با فرهنگ آدم کش جنایت کار لیبرالیست