این قالب را به خاطر اهانت به قرآن انتخاب کردم و قالب قبلی را تغییر دادم.