آیا می دانستید اینشتین مسلمان و  شیعه بود؟

آیا می دانستید اینشتین با مرحوم آیت الله بروجردی مکاتبه داشته؟

آیا می دانستید که او مذهب شیعه را ببهترین و علمی ترین مذاهب می دانسته است؟

آیا می دانستید معراج پیامبر(ص)ماهیت علمی دارد و اینشتین آن را با قوانین علم فیزیک ثابت کرده است؟

کلیک کنید:

آخرین کتاب انیشتین /موضوع :نامه نگاری انیشتین با آیت الله العظمی بروجردی قدس سره