فلسطین خط مقدم جبهه ایست که اگر اجازه دهیم دشمن در آن به پیروزی برسد مطمئنا خط مقدم بعدی در مرزهای خود ما خواهد بود و باید منتظر باشیم که دشمن به سراغ خود ما بیاید. وقتی مملکت یک عده را با بهانه های واهی اشغال می کنند از کجا همین بلا رابر سر ما نیاورند و همین ادعا را درمورد ما نداشته باشند آن وقت ما دست یاری به سوی که دراز کنیم؟