حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٦/۸
وقتی از ملی گرا ها هم ملی تر وجود دارد ... نظرات() 

رییس جمهور خطاب به بیگانگان در جشن راه انداری نیروگاه بوشهر: آدم باشید!!!!