رییس جمهور خطاب به بیگانگان در جشن راه انداری نیروگاه بوشهر: آدم باشید!!!!