یک بار هم که شده توجه کنیم اصلا چرا مرغی که تخمش نطفه ندارد - و جوجه ای از آن حاصل نخواهد شد غیر از گندیدگی-، تخم می گذارد فایده این کار چیست جز این که خدا خواسته روزی به انسان بدهد.

این درختان میوه حاصل میوه دادنشان چیست آخر چرا این همه زحمت می کشند. آب و نور و خاک و دی اکسید کربن را مخلوط می کنند و این همه میوه های خوشمزه را تولید می کنند و در پایان این میوه ها از شاخه ها بر روی زمین می افتد و می گندد این یعنی بی حاصلی و بی هدفی و بی حسابی دنیا!!!