مذمت ریاکاری و نفاق:

متابعت به منافق چه می کنی بگذر

زیاد گفتن نامش هزار استغفار

اهمیت زمان و ضرورت استفاده از آن:

زمان عمر تو پاینده باد کاین نعمت

عطیه ایست که در کار انس و جان گیرد

نیکی به یکدیگر:

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

قافل نشدن از دعا:

به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز 

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

اخلاق خوش:

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را

صبر:

صبر کن حافظ به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را

حسد:

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ 

قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست

واقع بینی:

حافظ از باد خزان در چمن و دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

نیازردن دیگران:

دلش بناله میازار و ختم کن حافظ 

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

مذمت مجادله:

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

با مدعی نزاع و محابا چه حاجتست