متاسفانه این چند ساله تبلیغات و سرمایه گذاری زیادی برای تولید خودروی سواری تحت عنوان خودروهای ملی صورت گرفت در حالی که به جای آن باید در زمینه مترو ، منوریل، قطار و سپس اتوبوس سرمایه گذاری و کار انجام می شد. این ها ضررهایی ایست که  توجه بی رویه به تولید ماشین های سواری به دنبال داشته است:

1-                 افزایش مصرف بنزین به عنوان یک کالای وارداتی که نتیجه آن خروج ارز و تحت فشار قرار گرفتن ایران از سوی دشمنان با ابزار تحریم بنزین است.

2-                 افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی که به دنبال خود میزان بیماری ها را افزایش داده است و البته هزینه های مادی و .. که به دنبال دارد.

3-                 افزایش تصادفات و هزینه های انسانی و مادی آن

4-                 افزایش ترافیک

البته هر کدام از این موارد تبعات فرهنگی ، انسانی و مادی مختلفی را به همراه خواهد داشت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل