داغستان 50300

اوستیای شمالی 8000

چچنستان 15700

اینگوشستان 3600

کاباردین بالکارستان 12500

کراچای-چرکستان 14100

آدیغه 7600

______________

جمع 99300 کیلومتر مربع

 

 

کاباردین بالکارستان جمعیت 900 هزار، اکثریت اسلام

چچن 1/1 میلیون نفر، اکثریت اسلام

اوستیای شمالی 704 هزار، مسلمان و مسیحی

اوستیای جنوبی 70 هزار، مسلمان و مسیحی، 3900 کیلومتر مربع مساحت

منبع: تاریخ تجزیه ایران دفتر چهارم دکتر هوشنگ طالع