سال نو ٨٩ بر همه ی خوبان به ویژه  شما مهدی جان، دوست خوبم و خانواده محترم مبارک باد.