دستگیری ریگی مصادف با روز ولایت امام زمان(ع) را به فال نیک می گیریم.